Generelle betingelser for SeeMe-nopause

Generelle betingelser for SeeMe-nopause

version DA | november 2023

Artikel 1 – Definitioner

I disse betingelser gælder følgende:

Apotek - et uafhængigt og registreret apotek med hjemsted i Den Europæiske Union;

Aftale - den aftale vedrørende tjenester, der indgås mellem kunden og SMNP ved afgivelse af en ordre, til hvilken aftale de generelle betingelser gør sig gældende;

Foretrukken behandling - det foretrukne valg angivet af kunden under en konsultation for (type/mængde/dosis) receptpligtigt lægemiddel til behandling af kundens problem eller sygdom, også kaldet 'foretrukket produkt';

Fortrolighedserklæring - den fortrolighedserklæring, der gælder for tjenesterne og hjemmesiden, som er gjort tilgængelige på hjemmesiden;  

Fortrydelsesret - kundens juridiske mulighed for at fortryde aftalen;

Generelle betingelser - disse generelle betingelser;

Håndkøbsmedicin - et ikke-receptpligtigt lægemiddel, der ikke kræver godkendelse fra en læge;

Konsultation - en online lægekonsultation med sundhedspersonale baseret på et medicinsk spørgeskema;

Konto - en personlig kundekonto hos SMNP;

Kunde - den fysiske person, der ikke handler i erhvervsøjemed eller på vegne af en virksomhed, som besøger hjemmesiden og/eller indgår en aftale med SMNP;

Læge - en uafhængig og registreret læge med hjemsted i Den Europæiske Union;

Medicinsk spørgeskema - et online (medicinsk) spørgeskema for en anamnese fra en læge;

Ordre - kundens anmodning til SMNP om at arrangere en konsultation med en sundhedsudbyder i sit navn og for sin regning og risiko og/eller om at videresende en recept til et apotek;

Produkter - et håndkøbslægemiddel, receptpligtigt lægemiddel eller andet (sundheds)produkt;

Recept - recept fra en læge – som følge af en konsultation – på et receptpligtigt lægemiddel;

Receptpligtigt lægemiddel - et lægemiddel, der kun kan fås på recept;

SMNP - den juridiske enhed eValetudo BV, der handler under navnet SeeMe-nopause, som er operatør af webstedet og udbyder af tjenesterne;

Sundhedspersonale - en læge eller andet sundhedspersonale, såsom en overgangsalderspecialist;

Tjenester - oplysningerne på hjemmesiden om overgangsalderrelaterede symptomer, samt onlinetjenesten, der består i at arrangere en konsultation, samt muligheden for at få en ordineret recept sendt til et apotek;

Website - websitet www.seemenopause.com, som også omfatter SMNP's sociale mediekanaler;

Artikel 2 – SMNP's identitet

eValetudo B.V., der driver virksomhed under navnet SeeMe-nopause

Bijster 18

4817 HX Breda 

Nederlandene

Telefonnummer: @; på hverdage fra 9.00 til 17.00

E-mailadresse: [email protected]

Handelskammernummer: 82960496 

Momsregistreringsnummer: NL862671127B01 

Artikel 3 – Anvendelighed  

 1. Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra SMNP, for enhver ordre og for enhver aftale indgået mellem SMNP og kunden.
 2. Inden aftalen indgås, vil teksten til disse generelle betingelser blive gjort tilgængelige for kunden elektronisk – og via websitet.
 3. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller tilintetgjorte, forbliver aftalen og disse generelle betingelser gældende for resten, og den relevante bestemmelse vil hurtigst muligt blive erstattet af en bestemmelse, der nærmer sig originalen mest muligt.
 4. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle betingelser, skal vurderes 'i ånden' deraf.

Artikel 4 – Beskrivelse af tjenesterne

 1. SMNP er et informativt website og tilbyder også en faciliterende tjeneste til forbrugerne. Websitet giver oplysninger om overgangsalder (menopause), relaterede symptomer og den mulige behandling af disse.
 2. SMNP er ikke en (online) læge og ikke et (online) apotek, men på kundens anmodning arrangerer de en konsultation med sundhedspersonale og/eller fremsendelse af en recept til et apotek og/eller levering af et produkt fra et apotek.
 3. Tjenesterne er kun tilgængelige i de lande, der er angivet på hjemmesiden.

Artikel 5 - Tilbuddet 

 1. Tilbuddet på websitet og alt andet, der præsenteres på der, vedrører kun et tilbud fra SMNP i det omfang, det vedrører tjenesterne. Konsultationer og produkter tilbydes på websitet af henholdsvis sundhedspersonale og apoteket.
 2. Ethvert tilbud på websitet er uforpligtende. SMNP er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet. Åbenlyse mangler eller fejl i tilbuddet – herunder fejl i prisen – binder ikke SMNP, sundhedspersonale eller apoteket.
 3. Alle billeder og specifikationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller ophævelse af aftalen.
 4. Priserne angivet på websitet består, medmindre andet er angivet, af omkostningerne til en konsultation, omkostningerne til produktet, et servicegebyr til SMNP, forsendelsesomkostninger og moms.

Artikel 6 – Ordre og aftale 

 1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 2, på tidspunktet for kundens accept af tilbuddet og overholdelse af de anførte betingelser.
 2. SMNP kan – inden for juridiske rammer – forespørge om kunden opfylder de krav, SMNP har stillet, for at modtage en konsultation og/eller et produkt, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af aftalen. Hvis SMNP på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er de berettiget til at afvise en ordre eller anmodning.
 3. Enhver aftale indgås under den suspensive betingelse om tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter på det udleverende apotek.
 4. Alle leveringsfrister er vejledende. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder fra nogen nævnte frister. Overskridelse af en frist giver ikke kunden ret til kompensation.

Artikel 7 – Konsultation og produkter

 1. De medicinske spørgeskemaer er omhyggeligt udarbejdet i samråd med sundhedsudbyderne og det rådgivende udvalg af læger, der er tilknyttet SMNP, og overholder medicinsk-etiske retningslinjer.
 2. Sundhedspersonalet leverer konsultationen direkte til kunden. Der er således indgået en (lægebehandlings)aftale mellem kunden og sundhedspersonalet.
 3. Under konsultationen kan kunden angive en eventuel foretrukken behandling. Denne foretrukne behandling videregives af SMNP til en læge, men SMNP har ingen indflydelse på konsultation, anamnese, om der gives en recept eller ej og/eller ordineringen af den foretrukne behandling af en læge. Lægen er fuldstændig uafhængig og er på ingen måde påvirket af SMNP til at ordinere visse produkter. En konsultation fokuserer primært på konsultation af en læge og ikke på at få en recept.
 4. Hvis en læge fastslår, at kunden er berettiget til sin foretrukne behandling, kan lægen udskrive en recept hertil. Lægen har ingen som helst forpligtelse til at ordinere den ønskede foretrukne behandling – eller produkt generelt. Lægen kan også ordinere en mængde, dosis eller type produkt, der afviger fra den angivne foretrukne behandling. Kunden vil altid blive informeret om dette og har desuden ret til at annullere sin ordre uden beregning.
 5. Den anmodede foretrukne behandling eller det produkt, der ordineres af lægen, kan være underlagt hyppigheds- og/eller mængdebegrænsninger. Det er altid udelukkende op til lægen eller det udleverende apotek at tage stilling hertil.
 6. En læge afgør, om et produkt kan ordineres til kunden uden risiko. Det er derfor vigtigt, at kunden udfylder det medicinske spørgeskema pålideligt, nøjagtigt og fuldstændigt, og informerer lægen fuldt ud. Manglende levering af relevante oplysninger kan resultere i ordinering af produkter, der er eller kan være sundhedsskadelige for kunden.
 7. Hvis kunden ikke kan eller vil udfylde det medicinske spørgeskema, kan ingen konsultation finde sted.
 8. Kunden er ansvarlig for at informere sin egen praktiserende læge eller speciallæge om en konsultation og/eller ordinerede produkter.
 9. Det medicinske spørgeskema må kun udfyldes personligt og til eget brug.
 10. SMNP tilbyder ikke selv nogen produkter, men bringer kunderne i kontakt med et apotek sikkert, hurtigt og diskret efter deres anmodning. Salg og levering af produkter, hvis det er relevant, aftales mellem kunden og apoteket.

Artikel 8 - Varighed, opsigelse og forlængelse

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til det almindelige køb af produkter eller konsultationer, vil ikke stiltiende blive forlænget eller fornyet for en bestemt periode, og kunden kan dermed opsige ved udløbet af aftalens løbetid med en opsigelsesfrist på en måned.
 2. En aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til almindeligt køb af produkter eller konsultationer, vil stiltiende blive forlænget på ubestemt tid, hvorved kunden til enhver tid kan opsige med en måneds varsel.

Artikel 9 - Ansvar

 1. SMNP er kun ansvarlig i de tilfælde, der er fastsat i gældende love og regler. 
 2. SMNP's ansvar gælder kun for de tjenester, de leverer. SMNP er på ingen måde ansvarlig for handlinger eller udeladelser fra eksterne parter, såsom sundhedspersonale, apoteker, transportfirmaer eller betalingsinstitutioner. SMNP er aldrig ansvarlig for de negative virkninger af en konsultation eller brugen af produkter. 
 3. SMNP's ansvar er – i det omfang det er juridisk muligt – begrænset til ti gange aftalens værdi. Ansvar for indirekte skade er altid udelukket. 

Artikel 10 – Fortrydelsesret og returnering 

Ved levering af produkter:

 1. Ved køb af produkter har kunden mulighed for at opsige aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Denne betænkningstid starter dagen efter, at kunden har modtaget produktet. 
 2. I den i stk. 1 nævnte betænkningstid vil kunden håndtere produktet og dets emballage med omhu. De må kun pakke produkter ud eller bruge dem i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om de ønsker at beholde produktet. Hvis kunden gør brug af fortrydelsesretten, skal produktet returneres med alt medfølgende tilbehør og – hvis det er rimeligt muligt – i original stand og emballage til SMNP i overensstemmelse med anvisningerne fra SMNP. 
 3. Hvis kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, er denne forpligtet til at informere SMNP om dette inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Kunden skal oplyse dette ved hjælp af den modelformular, der er indeholdt i disse Generelle betingelser. Efter kunden har tilkendegivet, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal denne returnere produktet inden for 14 dage. Kunden skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. med et forsendelsesbevis. 
 4. Hvis kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder ikke har tilkendegivet, at denne ønsker at udøve sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til SMNP, er købet et faktum, og fortrydelsesretten kan ikke længere udøves.  

Ved levering af konsultationer:

 1. Ved levering af konsultationer har kunden mulighed for at opsige aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage fra datoen for aftalens indgåelse.
 2. For at udøve sin fortrydelsesret vil kunden følge instruktionerne fra SMNP sammen med tilbuddet og/eller senest ved levering.

Returnering

 1. Det er ikke muligt at bytte eller returnere produkter eller konsultationer, undtagen på grundlag af fortrydelsesretten.

Artikel 11 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

 1. Såfremt kunden udnytter sin fortrydelsesret, hæfter kunden maksimalt for omkostningerne til returforsendelse.
 2. Hvis kunden har betalt et beløb, refunderer SMNP dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter fortrydelse. Dette er underlagt den betingelse, at produktet allerede er modtaget tilbage af SMNP, eller at der kan fremsendes afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetalinger vil ske via den samme betalingsmetode, som kunden brugte, medmindre kunden udtrykkeligt giver sit samtykke til en anden betalingsmetode.
 3. Såfremt produktet beskadiges på grund af skødesløs håndtering fra kundens side, er kunden ansvarlig for eventuel værdiforringelse af produktet.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos kunden.

Artikel 12 - Udelukkelse af fortrydelsesret

 1. Fortrydelsesretten er udelukket for produkter, hvor kunden har brudt forseglingen. I alle tilfælde er fortrydelsesretten altid udelukket for receptpligtige produkter af hensyn til sundheden.
 2. Fortrydelsesretten er udelukket for konsultationer og tjenester, for hvilke udførelsen/leveringen er påbegyndt, inden den betænkningstid, der er nævnt i artikel 10, er udløbet.

Artikel 13 – Indsamling og brug af personoplysninger

 1. SMNP indsamler og bruger kundens oplysninger til at udføre aftalen. Medicinske oplysninger indsamles og opbevares udelukkende til fordel for og på vegne af sundhedspersonalet og/eller apoteket.
 2. Fortrolighedserklæringen gælder altid for tjenesterne.   

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Klage over aftalens udførelse skal fremsendes fuldt og tydeligt beskrevet til SMNP inden for rimelig tid, efter kunden har konstateret manglerne.
 2. Klager indgivet til SMNP vil blive besvaret inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, svarer SMNP inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.
 3. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelse. På det tidspunkt er det muligt for kunden at registrere en klage via Europa-Kommissionens ODR-platform. Denne ODR-platform kan findes på http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 15 - Tvister

 1. Medmindre andet er bestemt af ufravigelig lov, er aftalen udelukkende underlagt nederlandsk lov. Anvendeligheden af Wienerkonventionen er udelukket.
 2. Tvister, der udspringer af aftalen, vil, medmindre ufravigelig lov bestemmer andet, blive forelagt for den kompetente domstol i Breda (Nederlandene).

Artikel 16 – Ændringer

 1. SMNP forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de generelle betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af disse betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, med den forståelse, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud, vil den bestemmelse, der er mest fordelagtig for kunden, have forrang. 

Modelformular til fortrydelse  

(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen)  

Til:    eValetudo B.V. 
Bijster 18 
4817 HX Breda
Nederlandene
E-mailadresse: @@@@@  

— Jeg/vi (*) meddeler (*) dig hermed om, at jeg/vi (*) tilbagekalder (*) vores aftale vedrørende salg af følgende varer/levering af følgende tjeneste (*):

— Bestilt den (DD-MM-ÅÅÅÅ):

— Ordrenummer:

— Modtaget den (DD-MM-ÅÅÅÅ):

— Navn(e) på kunde(r):

— Adresse til kunde(r):

— IBAN-kontonummer:

— Underskrift af forbruger(e) (kun når denne formular indsendes på papir):

— Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ):

(*) Fjern det, der ikke finder anvendelse.

Why pause? Press play!