Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

November 2023

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Account - een persoonlijk account voor de Klant bij SMNP;  

Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden;  

Apotheek - een onafhankelijke en geregistreerde apotheek die in de Europese Unie is gevestigd; 

Arts - een onafhankelijke en geregistreerde arts die in de Europese Unie is gevestigd;  

Consult - een online medisch consult met een Zorgverlener op basis van een Medische Vragenlijst; 

Diensten - de op de Website vermelde informatie over menopauze gerelateerde klachten, alsmede de onlineservice bestaande uit het regelen van een Consult, alsook de mogelijkheid om een eventueel voorgeschreven Recept door te laten sturen naar een Apotheek; 

Herroepingsrecht –de wettelijke mogelijkheid voor de Klant om af te zien van de Overeenkomst; 

Klant - de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de Website bezoekt en/of een Overeenkomst aangaat met SMNP; 

Medische Vragenlijst - een online (medische) vragenlijst ten behoeve van de anamnese door een Arts; 

Order - het verzoek van de Klant aan SMNP om in zijn naam en voor zijn rekening en risico een Consult met een Zorgverlener te regelen en/of het een Recept door te sturen naar een Apotheek;  

OTC-geneesmiddel - een niet-receptplichtig geneesmiddel, waarvoor geen goedkeuring van een Arts nodig is;  

Overeenkomst - de overeenkomst op afstand betreffende Diensten die tussen de Klant en SMNP tot stand komt door het plaatsen van een Order, op welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;  

Privacyverklaring - de op de Diensten en de Website toepasselijke privacyverklaring, zoals beschikbaar gemaakt op de Website;  

Producten - een OTC-geneesmiddel, RX-geneesmiddel of ander (gezondheids) product; 

Recept - voorschrift van een Arts – voortkomend uit een Consult – voor een RX-geneesmiddel.  

RX-geneesmiddel - een uitsluitend op Recept te verkrijgen geneesmiddel; 

SMNP - de rechtspersoon eValetudo B.V., handelend onder de naam SeeMe-nopause, zijnde de exploitant van de Website en aanbieder van de Diensten; 

Voorkeursbehandeling - de door de Klant tijdens een Consult opgegeven voorkeur voor (type/hoeveelheid/dosering) RX-geneesmiddel ter behandeling van haar klacht of aandoening, tevens aan te duiden als ‘voorkeursproduct’;  

Website - de website www.seemenopause.com, hieronder tevens begrepen de social mediakanalen van SMNP; 

Zorgverlener - een Arts of een andere zorgverlener, zoals een menopauzespecialist. 

Artikel 2 - Identiteit van SMNP 

eValetudo B.V., h.o.d.n. SeeMe-nopause 

Bijster 18 

4817 HX Breda 

Telefoonnummer: @; op werkdagen van 9.00 tot 17.00 

E-mailadres: [email protected] 

KvK-nummer: 82960496 

Btw-identificatienummer: NL862671127B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SMNP, op elke Order en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen SMNP en de Klant. 

Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg – en via de Website – aan de Klant beschikbaar gesteld. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ hiervan. 

Artikel 4 – Beschrijving van de Diensten  

 1. SMNP is een informatieve website en biedt daarnaast een faciliterende service voor consumenten. Op de Website wordt informatie gegeven over de overgang (menopauze), daaraan gerelateerde klachten en de mogelijke behandeling hiervan.  

 2. SMNP is geen (online) arts en geen (online) apotheek, maar regelt op verzoek van de Klant een Consult met een Zorgverlener en/of het doorsturen van een Recept naar een Apotheek en/of de levering van een Product door een Apotheek. 

 3. De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar in de landen zoals aangegeven op de Website.  

Artikel 5 - Het aanbod 

 1. Het aanbod op de Website en hetgeen daarop nog meer wordt gepresenteerd, betreft slechts een aanbod van SMNP voor zover dit ziet op de Diensten. Consulten en Producten worden op de Website aangeboden door de Zorgverlener respectievelijk de Apotheek. 

 2. Elk aanbod op de Website is vrijblijvend. SMNP is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod – waaronder fouten in de prijs – binden SMNP, de Zorgverlener en de Apotheek niet. 

 3. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 

 4. De op de Website genoemde prijzen bestaan uit, tenzij anders vermeld, de kosten van een Consult, de kosten van het Product, een service fee voor SMNP, verzendkosten en btw. 

Artikel 6 – Order en Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 2. SMNP kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant voldoet aan de eisen die door SMNP worden gesteld om een Consult en/of een Product te ontvangen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SMNP op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een Order of aanvraag te weigeren. 

 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten bij de uitleverende Apotheek.  

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 7 – Consult en Producten 

 1. De Medische Vragenlijsten zijn zorgvuldig samengesteld in overleg met de Zorgverleners en aan de aan SMNP verbonden Medische Advies Raad, en voldoen aan medisch-ethische richtlijnen.   

 2. De Zorgverlener verstrekt het Consult rechtsreeks aan de Klant. Tussen de Klant en de Zorgverlener komt daarmee een (geneeskundige behandelings)overeenkomst tot stand. 

 3. Tijdens het Consult kan de Klant een eventuele Voorkeursbehandeling kenbaar maken. Deze Voorkeursbehandeling wordt door SMNP doorgegeven aan een Arts, maar SMNP heeft geen invloed op het Consult, de anamnese, het al dan niet verstrekken van een Recept en/of het voorschrijven van de Voorkeursbehandeling door een Arts. De Arts is volstrekt onafhankelijk en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door SMNP om bepaalde Producten voor te schrijven. Een Consult richt zich primair op de consultatie van een Arts en niet op het verkrijgen van een Recept.  

 4. Als een Arts bepaalt dat de Klant in aanmerking komt voor de door hem opgegeven Voorkeursbehandeling, dan kan hij of zij daarvoor een Recept voorschrijven. De Arts heeft geen enkele verplichting om de gevraagde Voorkeursbehandeling – of Product in zijn algemeenheid – voor te schrijven. De Arts kan voorts een van de opgegeven Voorkeursbehandeling afwijkende hoeveelheid, dosering of type Product voorschrijven. De Klant zal hier steeds over worden geïnformeerd en daarbij tevens het recht hebben om de Order kosteloos te annuleren.  

 5. De gevraagde Voorkeursbehandeling of het door de Arts voorgeschreven Product, kan onderhevig zijn aan beperkingen ten aanzien van frequentie en/of hoeveelheid. Het is steeds uitsluitend aan de Arts of de uitleverende Apotheek om hierover te beslissen.  

 6. Een Arts bepaalt of een Product zonder risico aan de Klant kan worden voorgeschreven. Daarom is het van essentieel belang dat de Klant de Medische Vragenlijst getrouw, nauwkeurig en volledig invult en de Arts volledig informeert. Het achterwege laten van relevante informatie kan tot gevolg hebben dat Producten worden voorgeschreven die schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid van de Klant.  

 7. Als de Klant de Medische Vragenlijst niet in wil of kan vullen, kan er geen Consult plaatsvinden.  

 8. Op de Klant rust de verantwoordelijkheid om haar eigen huisarts of medisch specialist op de hoogte stelen van een Consult en/of voorgeschreven Producten. 

 9. Het invullen van de Medische Vragenlijst mag uitsluitend op persoonlijke titel en voor eigen gebruik plaatsvinden.  

 10. SMNP biedt zelf geen Producten aan, maar brengt Klanten, op hun verzoek, veilig, snel en discreet in contact met een Apotheek. De verkoop en levering van Producten wordt, indien aan de orde, overeengekomen tussen de Klant en de Apotheek. 

Artikel 8 - Duur, opzegging en verlenging 

 1. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afnemen van Producten of Consulten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur, waarbij de Klant tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. 

 2. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afnemen van Producten of Consulten, zal stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, waarbij de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid  

 1. SMNP is slechts aansprakelijk in de gevallen als bepaalt in toepasselijke wet- en regelgeving; 

 2. De aansprakelijkheid van SMNP ziet slechts op de door haar geleverde Diensten. SMNP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van externe partijen, zoals Zorgverleners, Apotheken, vervoerders of betaalinstellingen. Voor de nadelige effecten van een Consult of het gebruik van Producten is SMNP nimmer aansprakelijk. 

 3. De aansprakelijkheid van SMNP is – voor zover rechtens mogelijk – beperkt tot tienmaal de waarde van de Overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is steeds uitgesloten. 

Artikel 10 – Herroepingsrecht en retournering 

Bij levering van Producten: 

 1. Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant. 

 2. Tijdens de in lid 1 genoemde bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product wenst te behouden. Indien de Klant van haar Herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SMNP retourneren, conform de door SMNP verstrekte instructies. 

 3. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van haar Herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product kenbaar te maken aan SMNP. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het onder deze Algemene Voorwaarden opgenomen modelformulier. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar Herroepingsrecht dient zij het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

 4. Indien de Klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar Herroepingsrecht of het Product niet aan SMNP heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan geen gebruik meer worden gemaakt van het Herroepingsrecht.  

Bij levering van Consulten: 

 1. Bij levering van Consulten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. 

 2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door SMNP bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies. 

Retournering 

Het is, behoudens op grond van het Herroepingsrecht, niet mogelijk om Producten of Consulten te ruilen of te retourneren. 

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping  

 1. Indien de Klant gebruik maakt van haar Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening. 

 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal SMNP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terugontvangen is door SMNP of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

 3. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant. 

Artikel 12 - Uitsluiting Herroepingsrecht 

Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken. Het Herroepingsrecht is in elk geval steeds uitgesloten voor RX-producten vanwege reden van gezondheidsbescherming. 

 1. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Consulten en Diensten waarvan de uitvoering/levering is begonnen voordat de in artikel 10 bedoelde bedenktijd is verstreken. 

Artikel 13 – Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens  

1.    SMNP verzamelt en gebruikt de gegevens van de Klant om de Overeenkomst uit te voeren. Medische gegevens worden uitsluitend verzameld en bewaard ten behoeve en in opdracht van de Zorgverlener en/of de Apotheek.   

2.    Op de Diensten is steeds de Privacyverklaring van toepassing.   

Artikel 14 - Klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SMNP. 

 2. Bij SMNP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SMNP binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Op dat moment is het voor de Klant mogelijk om een klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.  

Artikel 15 - Geschillen 

 1. Voor zover dwingendrechtelijk niet anders is bepaald, is op de Overeenkomst uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

 2. Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda (Nederland). 

Artikel 16 - Wijzigingen 

SMNP behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Klant meest gunstige bepaling zal prevaleren. 


Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

Adres:

eValetudo B.V. 
Bijster 18 
4817 HX Breda 
E-mailadres: [email protected] 


— Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*: 

— Besteld op (DD-MM-YYYY):                    

— Bestelnummer: 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

— Naam/Namen Klant(en): 

— Adres Klant(en): 

— IBAN Rekeningnummer: 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

— Datum (DD-MM-YYYY): 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Why pause? Press play!