Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring beschrijft op welke manier eValetudo B.V., handelend onder de naam SeeMe-nopause ('SMNP'), een besloten vennootschap gevestigd te (4817 HX) Breda aan de Bijster 18 (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 82960496) jouw persoongegevens verzamelt en verwerkt en hoe zij gebruik maakt van cookies en overige technieken op de website www.seemenopause.com ('website')Gegevensverwerking

Via SMNP worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. SMNP acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit betekent onder andere dat:                              

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; dit doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;                                                  

 • wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;   

 • wij jou altijd om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;                                                   

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;                           

 • wij jouw rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag over te dragen, ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en jouw recht om minder gegevens te laten verwerken. 

SMNP is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel                        

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verzamelen gegevens als jij je registreert voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt, een order plaatst, contact opneemt met de klantenservice of deelneemt aan een (interactieve) functie op onze website. Deze verzamelde gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt in het kader van de gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • NAW-gegevens 

 • Telefoonnummer 

 • Factuur- en/of bezorgadres 

 • Emailadres 

 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer) 

 • Geboortedatum 

 • Technische gegevens zoals bijvoorbeeld een IP-adres 

 • Medische gegevens

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking 

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • het verlenen van toegang tot (jouw persoonlijke account op) de website; 

 • het aanmaken van een account, het verlenen van diensten en het met jou communiceren; 

 • jou desgewenst (digitaal) informeren over menopauze-issues en hieraan gerelateerde onderwerpen; 

 • het organiseren, afhandelen en controleren van de order die jij hebt geplaatst; 

 • het in staat stellen van de onafhankelijke artsen of zorgverleners om jou op verzoek van een online consult te voorzien; 

 • het in staat stellen van de onafhankelijke apotheken om jou op verzoek aangevraagde of voorschreven producten te verkopen en toe te sturen; 

 • om eventueel een identiteitscontrole uit te voeren; 

 • het uitvoeren van analyses en onderzoeken om onze diensten en website te verbeteren; 

 • het – bij een het bezoek aan of het gebruik van onze website – vaststellen van uw (surf, zoek en/of koop-)gedrag om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (‘profiling’). 

Het voornoemde gebeurt op basis van vrije en gerichte toestemming, tenzij deze niet is vereist omdat de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van het totstandkomen en/of uitvoeren van de overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, ter vrijwaring van een vitaal belang van jou en/of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ons. 

De bij SMNP aangesloten artsen en apotheken verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk van SMNP. Ten behoeve van gevraagde online consults en de levering van de aangevraagde of voorgeschreven producten verzamelt en bewaardt SMNP voor de artsen, respectievelijk de apotheken jouw (medische) persoonsgegevens en deelt deze ook met hen. Medewerkers van SMNP hebben geen toegang tot deze medische gegevens. De betreffende persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de behandeld arts en apotheek, die zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. Met de artsen hebben wij afspraken gemaakt om uw privacy(rechten) te waarborgen. 

Contact klantenservice 

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om (telefonisch of via ander medium) vragen te stellen via de klantenservice, waarbij jou gevraagd wordt diverse gegevens te verstrekken om jouw vraag te behandelen. Jij kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over SMNP in brede zin en/of over onze diensten. Je kunt door middel van een expliciete opt-in aangeven dat je deze nieuwsbrief wilt ontvangen. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat hiertoe een afmeldlink. 

Publicatie en doorgifte buiten EU                 

Wij publiceren jouw persoonsgegevens niet. Hoewel SMNP dat zoveel mogelijk tracht te vermijden, kan het zijn dat jouw (persoons-) gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. SMNP zal in dergelijke gevallen echter van deze partijen eisen dat zij een passend beschermingsniveau bieden om zo te waarborgen dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd. 

Verstrekking aan en verwerking door derden 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan derden (‘verwerkers’) en aan vennootschappen die aan SMNP gelieerd zijn, om rechten en verplichtingen – waaronder diensten en betalingen voortvloeiend uit de met jou gesloten overeenkomst – te organiseren, te sturen en te controleren. Met voornoemde derden hebben wij overeenkomsten afgesloten, waarin wij er zorg voor dragen dat de verdere verwerking van persoonsgegevens door deze derden ook voldoet aan de toepasselijk privacywetgeving. 

Beveiliging             

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:                                      

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;                    

 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;           

 • onze (technische) leveranciers van apparatuur en infrastructuur voldoen aan geldende ISO normen;                       

 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. 

Bewaartermijn                               

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang jouw account een actieve status heeft. Jouw account – inclusief de daaraan gekoppelde persoonsgegevens – wordt door SMNP verwijderd indien gedurende drie jaar hier niet op is ingelogd, na drie jaar na jouw laatste opdracht via SMNP, dan wel nadat jij ons hebt gevraagd om jouw persoonsgegevens/account te verwijderen. Bepaalde persoonsgegevens worden echter langer bewaard indien daartoe een wettelijke plicht bestaat (zoals de fiscale bewaarplicht van minimaal zeven jaar voor betaalgegevens en minimaal 15 jaar voor medische gegevens).                

Jouw rechten                       

Jij hebt de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens: 

 • Het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.               

 • Het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.     

 • Het recht om eerder verstrekte toestemming in te trekken.                                             

 • Het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. 

 • Het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij. 

 • Het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.                   
  Je kunt bovenstaande rechten, en elk ander recht dat jij volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, uitoefenen door hiertoe een verzoek te sturen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming; zijn contactgegevens treft je aan in het laatste artikel van deze privacy- en cookieverklaring. 

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken                      

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we hebben hier een vermoeden van, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. SMNP heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten. 

Cookies                    

SMNP maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige bestandjes die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze bestandjes houden een klein beetje data vast met daarin informatie over bijvoorbeeld jouw browser. Op deze manier kunnen wij jou dan van andere bezoekers onderscheiden. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);  

 • en het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies).                  

 Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van je: 

 • IP-adres                                                         

 • Cookie-ID                                                             

 • Applicatie- en klikgedrag                          

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.                                

Onze website gebruikt de volgende cookies: 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die jou in staat stellen om de website van SMNP te bekijken, de functies op de websites te gebruiken.                     

Aangezien onze functionele cookies geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor jouw privacy is geen toestemming vereist voor het plaatsen hiervan. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.                       

Analytische cookies 

Met deze cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze website. Deze cookies helpen ons om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina's of het aantal getoonde foutmeldingen. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de pagina’s van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor jou te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij slechts jouw toestemming indien deze grote gevolgen hebben voor jouw privacy. 

Cookies van derden 

Via onze website worden mogelijk ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. 

Google Analytics  

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.                    

Overzicht cookies 

Zie hieronder een overzicht met van cookies die worden geplaatst:                 

Toestemming en aanpassen instellingen                      

Jij bepaalt zelf of en welke cookies je wilt accepteren. Je doet dit door SMNP hier expliciet toestemming voor te geven of door jouw cookie-instellingen (nadien) te wijzigen.            

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring                

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Functionaris voor Gegevensbescherming 

SMNP heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld. De FG is onafhankelijk en functioneert als interne toezichthouder. De FG controleert of SMNP de toepasselijke privacyregels toepast en naleeft. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze FG (de heer B. Teeken) via [email protected] of via 088-235 3035. Je kunt ook contact met onze FG opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacy- en cookieverklaring. 


Category: Necessary (3) 

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. 

CookieConsent

seemenopause.com HTTP 1 year First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Stores the user's cookie consent state for the current domain Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://consent.cookiebot.com/uc.js?cbid=ecb064d0-e038-4af2-8b87-0131b02396d7implementation=gtmconsentmode-datare daction=dynamic Data is sent to: Ireland (adequate) Adequate country under GDPR (EU)


test_cookie doubleclick.net

 • HTTP 1 day First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Script tag Source: Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • XSRF-TOKEN seemenopause.com HTTP 1 day First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. Initiator: Script tag Source: Data is sent to: Unknown (not adequate)


Category: Statistics (16)

 • Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY _ga seemenopause.com HTTP 2 years First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-5YV8HLWD25l=dataLayercx=c Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • ga_# seemenopause.com HTTP 2 years First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-5YV8HLWD25l=dataLayercx=c Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • _vis_opt_exp_#_combi seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit , if the user is participating in a design experiment. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No


 • _vis_opt_s seemenopause.com HTTP 100 days First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to determine if the visitor is participating in a design experiment. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vis_opt_test_cookie seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used to check if the user's browser supports cookies. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_ds seemenopause.com HTTP 30 days First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_referrer seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_sn seemenopause.com HTTP 1 day First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_uuid seemenopause.com HTTP 10 years First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit , if the user is participating in a design experiment. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No


 • _vwo_uuid_v2 seemenopause.com HTTP 1 year First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=763205u=https%3A%2F%2Fseemenopause.com%2Fnl-nl%2Fblog%2Fgezond-l even-overgangf=1vn=1.5 Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No


 • analyze visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to co mbine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)  

 • FPGSID seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)  

 • FPID seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website op erator. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • FPLC seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: Unknown (not adequate)

 • v.gif visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • vwoSn visualwebsiteoptimizer.com HTML Persistent First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No


Category: Marketing (8)


Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


 • COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY _fbp seemenopause.com HTTP 3 months First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js Data is sent to: United Kingdom (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • _gcl_au seemenopause.com HTTP 3 months First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KFZ9HH22 Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • ads/ga-audiences google.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visito r's online behaviour across websites. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) 

 • IDE doubleclick.net HTTP 1 year First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Script tag Source: Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) lastExternalReferrer connect.facebook.net HTML Persistent First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United Kingdom (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • lastExternalReferrerTime connect.facebook.net HTML Persistent First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United Kingdom (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • pagead/landing doubleclick.net Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisemen t - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Initiator: Webserver Source: doubleclick.net Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • s.gif visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)


Category: Unclassified (2)


 • Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies._vwo_nls_q_# visualwebsiteoptimizer.com HTML Persistent First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No


 • seeme_nopause_session seemenopause.com HTTP 1 day First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Script tag Source: Data is sent to: Unknown (not adequate) Blocked until accepted by user: No

New cookies (17)

 • test_cookie doubleclick.net HTTP 1 day First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Script tag Source: Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • _vis_opt_exp_#_combi seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vis_opt_s seemenopause.com HTTP 100 days First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to determine if the visitor is participating in a design experiment. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vis_opt_test_cookie seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used to check if the user's browser supports cookies. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_ds seemenopause.com HTTP 30 days First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the w ebsite and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_referrer seemenopause.com HTTP Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_sn seemenopause.com HTTP 1 day First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_uuid seemenopause.com HTTP 10 years First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/web/djIkdGU6Ny4wOmFzeW5jJWdxdWVyeQ==/tag-c682676d7a7207e693ca60583a47 b51c.js Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _vwo_uuid_v2 seemenopause.com HTTP 1 year First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=763205u=https%3A%2F%2Fseemenopause.com%2Fnl-nl%2Fblog%2Fgezond-l even-overgangf=1vn=1.5 Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • analyze visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • v.gif visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • vwoSn visualwebsiteoptimizer.com HTML Persistent First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No

 • _gcl_au seemenopause.com HTTP 3 months First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their serv ices. Initiator: Script tag, page source line number 24 Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KFZ9HH22 Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • IDE doubleclick.net HTTP 1 year First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Script tag Source: Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • pagead/landing doubleclick.net Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisemen t - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Initiator: Webserver Source: doubleclick.net Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • s.gif visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU)

 • vwo_nls_q_# visualwebsiteoptimizer.com HTML Persistent First found URL: https://seemenopause.com/nl-nl/blog/gezond-leven-overgang Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Page source line number 24 Source: Inline script Data is sent to: United States (adequate) Adequate country under GDPR (EU) Blocked until accepted by user: No
Why pause? Press play!